Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky pro účast v členství KLUBU RODIČŮ

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.logopediehrou.cz/klubrodicu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jitka Šufajzlová, DiS. Slunečná 759/9, 66904 Znojmo IČ:75950481 . Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V materiálech můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tématice.

Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.logopediehrou.cz/klubrodicu

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://logopediehrou.cz/klubrodicu/obchodni-podminky/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Cena zboží,  faktury

V souhrnu přihlášky najdete  ceny konečné.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Forma platby

Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

Způsob platby

Platbu provede kupující bankovním převodem na číslo účtu uvedené  v zálohové faktuře.

Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Garance

Pokud byste do čtrnácti dnů od zaplacení usoudili, že pro vás tento program není, vrátíme vám peníze zpět.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 30 dní od vstoupení do placeného programu KLUBu RODIČŮ a to elektronickou formou na tento email: info@logopediehrou.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 10 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu.

Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Jitka Šufajzlová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce do členství v KLUBU RODIČŮ jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře a odesláním objednávky souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Jitka Šufajzlová, DiS. Slunečná 759/9, 66904 Znojmo IČ:75950481,  jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14.listopadu 2017.